УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ  “АВТОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ “

 

 

 1. Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице и се учредява в съответствие със закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полезна дейност.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на сдружението.

 

Чл. 2. Сдружението осъществява своята дейност на основата на настоящия Устав, решенията на Общото събрание, Управителния съвет, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на действащото законодателство на Република България, с всички разрешени от закона средства.

 

 1. Наименование, седалище, срок.

Чл. 3   (1) Наименованието на Сдружението е „АВТОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИ ПО ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ“.

(2) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница по следния начин: „ROAD SAFETY AUTOTECHNICAL EXPERTS ”

(3) Наименованието на клоновете на сдружението се образува, като към наименованието на сдружението се добави указанието „клон и населеното място, където е седалището на клона.

 

Седалище и адрес на управление

Чл.4    (1) Седалището на сдружението е в гр. София.

(2) Адресът на управление на сдружението е гр. София, бул. Асен Йорданов № 4

 

 • Срок

Чл.5  Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително основание.

 

 1. Цели

Чл. 6  Основните цели на сдружението са:

(1)  Да обединява усилията на  обществото свързани с пътната безопасност.

(2)  Да изразява становища, прави предложения, разпространява добри практики и експертни мнения свързани с пътната безопасност.

(3) Да съдейства за подобряване на законодателната, административната и обществената рамка за пътна безопасност.

(4) Да защитава интересите на гражданското общество свързани с пътната безопасност.

(5) Да бъде форум за постигане на консенсус по общите интереси за пътна безопасност и иницииране на промени в правната уредба на национално ниво и в рамките на Европейския съюз.

 

(6) Да сближава хора с различни професии, интереси, възраст и социално положение имащи интерес към пътната безопасност;

(7)  Да представлява и защитава общите интереси на своите членовете пред органите на централната и местната власт и управление и пред трети лица

 

 

 1. Средства за постигане на идеалните цели

Чл. 7.   Изготвяне на експертизи, организиране и провеждане на семинари, дискусии, кръгли маси, реклама и всички други средства незабранени от закона.

 

 

 1. Предмет на дейност

Чл. 8. Реализиране на мерки за подобряване на пътната безопасност, оптимизиране и управление на дейности по пътна безопасност, повишаване ефективността на процесите за пътна безопасност, планиране, осигуряване и координация на мерки за подобряване на пътната безопасност, изграждане и внедряване на технологии за подобряване на пътната безопасност.

 

 • Принципи

Чл. 9. Сдружението се изгражда на принципите на:

(1)Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на етнос, религия, пол, партийна принадлежност.

(2)Право на глас на всеки член в Общото събрание, право на участие в дейността и управлението на сдружението, както и право да бъде информиран за дейността му.

(3)Ежегодна отчетност.

 

 

 • Имущество

 

Чл.10. Имуществото на Сдружението може да се състои от право на собственост върху движимото и недвижимото имущество и други вещни права, право върху интелектуална собственост и всички допустими от закона права.

 

Чл. 11. Сдружението се финансира от:

 1. Членски внос;
 2. Спонсорство, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. Приходи от предоставени услуги на граждани;
 4. Приходи от реклами;
 5. Предоставени средства от държавата и общината;
 6. Приходи от предмета на дейност;
 7. Предоставени средства от международни организации;
 8. Такси от посредничество.

10.Управление на собствено имущество;

 1. Допълнителна стопанска дейност.

 

Чл. 12. Сдружението разходва имуществото си за постигане на целите определени в устава.

Чл.13. Разпореждането с имуществото на сдружението се извършва от управителния съвет с изключение на хипотезите визирани в чл. 41 ал.3 ЗЮЛНЦ.

Чл.14. Сдружението не разпределя печалба.

Чл.15. При наличието на загуби според годишния счетоводен баланс и при недостиг на финансови средства за дейността на сдружението Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни парично вноски от членовете на сдружението. Решението се приема с мнозинство от 2/3 от всички членове на сдружението.

 

 1. Допълнителна стопанска дейност

 

Чл.16. (1) Сдружението извършва стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност. Средствата от допълнителната стопанска дейност ще се използват за постигане на целите на сдружението.

(2) Осъществяването на стопанската дейност се извършва от Управителния съвет.

 

 1. Членство

  

Чл. 17. Права:

(1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат всички пълнолетни физически лица независимо от тяхната полова или национална принадлежност, които са доказани експерти в пътната безопасност, имат добро име в обществото, приемат Устава на сдружението и  споделят неговите цели.

(2) Всеки член има право да участва в управлението на Сдружението и да бъде информиран за дейността му, да ползва имуществото му по реда установен в Устава и закона.

Чл. 18. Задължения

(1) Всеки член е длъжен да внася ежегодно членския си внос в размер определен от управителния съвет.

(2) Всеки член е длъжен да спазва устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели.

(3) Членовете трябва да работят за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.

 

Чл. 19. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху   други лица при смърт или при прекратяване на членството по друг начин.

 

 

 1. Придобиване на членство

 

Чл. 20. Приемането на нов член се извършва с писмена молба по образец до Управителния съвет, в която кандидата декларира, че приема устава. Управителния съвет е длъжен да разгледа молбата и да се произнесе по нея в едномесечен срок от постъпването й. Отказа на Управителния съвет може да се обжалва пред Общото събрание.

 

 • Прекратяване на членство.

 

Чл. 21.  Членството се прекратява:

 1. с едностранно писмено волеизявление до сдружението до УС;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключване;
 4. с прекратяване дейността на сдружението;
 5. при отпадане

 

Чл. 22. (1) Управителният съвет може да изключи член на сдружението за системно нарушаване на принципите и задълженията установени в настоящия устав, както и поради сериозно престъпване на общоприетите принципи на поведение и поради виновно причинени вреди на сдружението или на отделни негови членове.

 

(2) Решението за изключване на член от сдружението се взема от управителния съвет на сдружението, когато:

 1. не се изпълни решение на Общото събрание или управителния съвет;
 2. с действията си накърнява доброто име на сдружението, както и когато действията му са несъвместими с целите на сдружението.
 3. при виновно извършени неправомерни действия срещу членове на Сдружението или други лица, както и когато с поведението си застрашава здравето и живота на трети лица.
 4. когато поведението му е в противоречие с нормите на обществения морал.

 

(3) Решението за изключване може да се обжалва пред общото събрание на сдружението.

 

Чл. 23. Отпадане на членство е налице, когато:

 1. членът системно не внася членския си внос.
 2. членът не внесе годишния си членски внос в срок от два месеца от приемането му за член.
 3. членът не участва в дейността на сдружението, не присъства на общите събрание, не участва в заседанията на органите, в които е избран.
 4. членът системно не участва в мероприятия организирани от сдружението. Под системно следва да се разбира три или повече пъти.
 5. членът престане да отговаря на условията за членство, определени от настоящия устав.

 

Отпадането се констатира от управителния съвет въз основа на протоколи от заседания на Общото събрание, разписка за платен членски внос и други.

 

Чл.24.  Член, неплатил членския си внос за дадена календарна година до тридесети първи март на същата календарна година, автоматически отпада от членство.

 

 • Органи на управление

Чл. 25. Сдружението има следните ръководни органи

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет

А.ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 26. Общото събрание е върховен орган на сдружението. То се състои от всички членове на сдружението.

Чл. 27. (1) Права на Общото събрание

1.изменя и допълва Устава.

2.приема вътрешни актове.

3.избира и освобождава членовете на Управителния съвет.

 

4.взема решения за преобразуване или прекратяване на сдружението.

5.взема решения за участия на сдружението в други организации с нестопанска цел.

6.приема основните насоки и програма за дейност на сдружението.

7.приема бюджета на сдружението.

8.приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от отговорност.

9.отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на законите, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

10.одобрява годишния финансов отчет и освобождава Управителния съвет от отговорност.

 1. взема решения за допълнителни имуществени вноски.
 2. избира и освобождава дипломирани експерт счетоводители.
 3. взема решения за откриване и закриване на клонове.
 4. взема решения за безвъзмездно разпореждане с имущество на сдружението, когато разпореждането е в полза на лицата, изброени в чл.41 ал.3 ЗЮЛНЦ.
 5. взема и други решения, предвидени в устава.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението

(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречия със Закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове или на негов орган, отправен в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Някой от правата на Общото събрание могат да бъдат възложени и на други органи, с изключение на правата по чл.28, ал.1, т. 1, 3, 4, 7, 8, 9.

Чл. 28. Свикване на Общо събрание.

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в месечен срок не е отправил писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалище на сдружението, по писмено искане на членовете или упълномощено от тях лице.

(2) Свикването се извършва чрез покана обявена в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел най-малко един месец преди насроченaта дата.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане и по чия инициатива то се свиква.

 

 

Чл. 29. Кворум.

Общото събрание е редовно ако на него са представено повече от половината от всичките му членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят.

Чл. 30. Представителство.

(1) Членовете на сдружението могат да бъдат представлявани на заседания на общото събрание от други физически лица, упълномощени с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

(2) Пълномощните могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.

(3) Всеки пълномощник може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномошават с правата си трети лица.

Чл. 31. Вземане на решения.

(1)   Всеки член има право на един глас в Общото събрание.

(2) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите.

(3) Решенията по чл. 28, ал.1, т.1 и 4 се приемат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(4) Решенията по чл. 28, ал.1, т. 9 се приемат с мнозинство 3/4 от всички членове на Общото събрание.

(5) Общото събрание взема решения чрез явно гласуване, освен в случаите, когато реши гласуването по даден въпрос от дневния ред да бъде тайно.

(6) По въпроси които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

Б.УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 32. (1) Сдружението се управлява и представлява от управителния съвет или избран от него Председател.

(2) Управителният съвет се състои най – малко от трима души. За членове на управителния съвет могат да бъдат избирани само членове на сдружението.

(3) Управителният съвет се избира от общото събрание за срок от пет години.

 

Чл. 33. Правомощия на Управителния съвет.

 1. Да осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 2. Да осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
 3. Да взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението, като спазва законите и Устава.
 4. Да взема решения за придобиване, отчуждаване, обременяване, учредяване на вещни права върху имоти, както и отдаването им под наем.
 5. Да определя размера и сроковете за плащане на членския внос.
 6. Да подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджета на Сдружението.
 7. Да подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 8. Да подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет на Сдружението.
 9. Да определя реда, правилата и да организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
 10. Да взема решения за приемане и за изключване на членове на Сдружението.
 11. Да избира измежду членовете на Управителния съвет Председател и секретар.
 12. Да приеме организационно – управленската структура на сдружението, реда за назначаване и освобождаване на персонал, други вътрешни правила на Сдружението.
 13. Взема решения за участие и сътрудничество с други организации и начина на упражняване на членствените права и задължения в тези организации.
 14. Да взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не попадат в правата на друг орган.
 15. Да изпълнява задълженията предвидени в устава.

 

Чл. 34. Управителния съвет изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който се одобрява от Общото събрание и трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

 

Чл. 35. Заседания на Управителния съвет.

(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, заседанието може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на Управителния съвет.

(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват чрез писмени покани изпратени до членовете на Управителния съвет най-малко една седмица преди провеждането на заседанието с оповестяване на дневния ред, мястото и датата на провеждането. Уведомяването може да стане и по телефона или с покана по е-мейл.

(3) Управителния съвет може да взема решения ако на заседанието присъстват повече от половината му членове.

(4) Присъстващ е и член, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участие му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола.

(5) Решенията се вземат от мнозинството от присъстващите, а решенията по чл. 35.т.3 и 9, както и решенията по ликвидацията с мнозинство 2/3 от всички членове.

(6) Управителния съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протокола от взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

Чл. 36. Председателят се избира от Управителния съвет за срок от пет години. Ръководи и е отговорен за дейността на Сдружението. Представлява го пред трети лица. Отчита се за своята дейност пред Общото събрание и Управителния съвет.

Чл. 37. Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет.

(1) Всеки член може да бъде освободен преди изтича не мандата му с решение на Общото събрание ако:

а./важни съображения свързани с дейността на Сдружението наложат това

б./възникнат конкретни законови пречки за участието му в Управителния, или систематически не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Устав, или извършва закононарушения или други дейности, с които може да увреди доброто име на Сдружението.

(2) Всеки член на Управителния съвет може да го напусне с писмено изявление до Управителния съвет, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.

 

 • Задължение за водене на книги

Чл. 38. Сдружението е задължено да води книги за протоколите от колективните си органи. Същите се подписват от Председателя и протоколчика.

 

 1. Прекратяване на Сдружението

Чл. 39. Сдружението се прекратява:

 1. С решение на Общото събрание.
 2. При обявяването му в несъстоятелност.
 3. С решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от закона случаи..

 

 • Ликвидация и имущество след ликвидация

Чл. 40. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(1) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице. Ликвидатора се назначава от съда в случаите на прекратяване по решение на съда.

(2) Ликвидацията се извършва при спазване на условията, предвидени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Чл. 41. (1) Имуществото след ликвидацията се предоставя по решение на Управителния съвет на юридическото лице с нестопанска цел, определено за извършване на обществено полезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава или учредителния акт.

(2) Ако имуществото бъде предоставено по посочения ред, то се предава на Общината по седалище на Сдружението.

 

 • Символи

Чл. 42. Сдружението има свои печат.

 

 • Заключителни разпоредби

 

Чл.43. За въпроси, неуредени от настоящия Устав се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и действащите закони на Република България.